§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu (dalej: „Konkurs”) jest Betley Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy (58-100) przy ulicy Spacerowej 13, REGON: 380076514, NIP: 8842791727, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000727772 (dalej: „Organizator”). 

2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 227) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy. 

3. Konkurs ogłoszony na stronie internetowej Organizatora (https://resibo.pl/), jest przeznaczony dla wszystkich osób spełniających warunki niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: „Uczestnicy”). 

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w nim postanowienia. Równocześnie z akceptacją Regulaminu, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowiącą § 7 niniejszego Regulaminu. 

§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 2 pkt. 2 niniejszego Regulaminu, uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które: 

 1. dokonają zakupu produktów za pomocą strony internetowej Organizatora pod adresem https://resibo.pl/ na minimalną kwotę 99 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100);
 2. wezmą udział w Konkursie poprzez wypełnienie formularza, w którym udzielą odpowiedzi na pytanie „Wyobraź sobie, że możesz stworzyć Resibo SPA w dowolnym miejscu na świecie. Gdzie by to było i bez których kosmetyków Resibo nie wyobrażasz sobie tego miejsca?”, zamieszczonego pod adresem www.resibo.pl/konkurs-resibo (dalej: „Formularz”);
 3. akceptują niniejszy Regulamin oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych;
 4. podadzą swój aktualny adres e-mail do kontaktu;
 5. wyrażają zgodę na podanie swojego imiona i nazwiska w przypadku wygrania Konkursu na stronie internetowej Organizatora. 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo). 

3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. 

4. W przypadku gdy przesłana przez Uczestnika Odpowiedź na pytanie konkursowe (dalej: „Odpowiedź”) będzie spełniała warunki utworu w myśl definicji zawartej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), jej wysłanie w ramach Konkursu skutkuje udzieleniem przez Uczestnika nieodpłatnej licencji do korzystania ze stworzonego przez Uczestnika utworu przez Organizatora na wskazanych polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie (wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową), wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Uczestnik oświadcza, iż nie będzie wykonywał praw autorskich osobistych, w tym prawa do podpisania utworu swoim imieniem i nazwiskiem oraz wyraża zgodę na dokonywanie zmian w utworze przez licencjobiorcę. 

§ 3. ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 8 listopada 2023 r. o godzinie 18:00 i trwa do 30 listopada 2023 r. do godziny 23:59.

2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od 8 listopada 2023 r. do 30 listopada 2023 r. spełnić łącznie następujące warunki:

 1. dokonać zakupu dowolnych produktów na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://resibo.pl/ o minimalnej łącznej wartości 99,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) udokumentowanego na jednym dowodzie zakupu; wartość produktów jest ustalana po odjęciu uiszczonej przez Uczestnika kwoty tytułem opłaty za dostawę produktów; zakupione produkty mogą pochodzić z oferty promocyjnej z zastrzeżeniem, iż wartość produktu ustalana jest w wysokości rzeczywiście uiszczonej przez Uczestnika ceny brutto; zamówienie stanowiące podstawę uczestnictwa w Konkursie musi zostać uprzednio opłacone, odebrane przez Uczestnika oraz nie może zostać zwrócone. Uczestnik powinien zachować potwierdzenie zamówienia;
 2. udzielić odpowiedzi na pytanie „Wyobraź sobie, że możesz stworzyć Resibo SPA w dowolnym miejscu na świecie. Gdzie by to było i bez których kosmetyków Resibo nie wyobrażasz sobie tego miejsca?” w Formularzu;
 3. w rubryce zatytułowanej „adres e-mail” zamieszczonej w Formularzu wpisać aktualny adres e-mail Uczestnika do kontaktu;
 4. w rubryce zatytułowanej „numer zamówienia” zamieszczonej w Formularzu wpisać numer zamówienia produktów, o których mowa w pkt. 2 ust. a; 

3. Odpowiedź konkursowa powinna być sporządzona samodzielnie przez Uczestnika, cechować się kreatywnością i pomysłowością. Odpowiedź, w których Uczestnik posługuje się zwrotami powszechnie uważanymi za obelżywe, wulgaryzmami lub która w jakikolwiek sposób godzi w dobra prawne osób trzecich zostanie przez Organizatora odrzucona i nie będzie podlegać ocenie przez komisję konkursową (dalej: „Komisja Konkursowa”).

4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, jednakże nie więcej niż wynosi liczba dokonanych zakupów produktów spełniających warunki, o których mowa w ust. 2 lit. a), przy czym Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę. 

5. Zgłoszenie konkursowe, które nie spełnia wymogów formalnych opisanych w ust. 2 lit. a, c, d oraz ust. 3 jest odrzucane przez Komisję Konkursową bez merytorycznej oceny Odpowiedzi. 

6. Po zebraniu wszystkich Odpowiedzi, Organizator Konkursu dokonuje anonimizacji Odpowiedzi poprzez nadanie każdej Odpowiedzi numeru wg kolejności wpływu Zgłoszeń. 

7. Wyboru najciekawszej Odpowiedzi na zadanie konkursowe (§ 3, ust. 2 lit. b) dokona powołana do tego celu niezależna Komisja Konkursowa wybrana przez Organizatora, w skład której wchodzą 4 osoby.

8. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru zwycięskich odpowiedzi na podstawie następujących kryteriów:

 1. oryginalność odpowiedzi, która oznacza, że Odpowiedź powinna wykazywać się unikalnym podejściem i prezentować świeże, niebanalne pomysły;
 2. kreatywność odpowiedzi, która oznacza, że Uczestnik powinien wykazać się kreatywnością zarówno na etapie twórczym, jak i podczas formułowania Odpowiedzi w sposób pisemny;
 3. związek z marką Organizatora, co oznacza, że Odpowiedź powinna zgadzać się z charakterem marki, podkreślać wartości przez nią podzielane oraz prezentować markę w pozytywnym aspekcie.

9. Każdy członek Komisji Konkursowej oceniając Odpowiedź za pomocą kryteriów określonych w ust. 9 przyznaje w każdej kategorii od 1 do 10 punktów, przy czym ocena 1 oznacza, że Odpowiedź nie spełnia danego kryterium, a ocena 10 oznacza, że Odpowiedź w pełni spełnia to kryterium. 

10. Wyboru najlepszych Odpowiedzi dokonuje się poprzez zsumowanie punktów przyznanych danej Odpowiedzi przez członków Komisji Konkursowej. Odpowiedzi układa się według liczby przyznanych przez Komisję Konkursową punktów w kolejności malejącej, a Odpowiedź, która uzyskała największą liczbę punktów stanowi odpowiedź zwycięską i zajmuje I miejsce. 

11. W przypadku, gdy dwie lub więcej Odpowiedzi uzyskają tą samą ilość punktów, Przewodniczący Komisji Konkursowej ma decydujący głos.

12. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez złożenie Organizatorowi oświadczenia o rezygnacji za pomocą wiadomości e-mail skierowanej na adres [email protected]

13. Komisja Konkursowa sporządza protokół, w którym umieszcza wyniki Konkursu, który powinien zostać podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej. 

§ 4. NAGRODA W KONKURSIE

1. Nagrodami w Konkursie są: 

 1. nagroda za zajęcie I miejsca - voucher o wartości 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) do wykorzystania na stronie internetowej Partnera https://alohacamp.com/pl oraz voucher o wartości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) do wykorzystania w sklepie internetowym Organizatora;
 2. nagroda za zajęcie II-III miejsca - voucher o wartości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) do wykorzystania na stronie internetowej Partnera https://alohacamp.com/pl oraz voucher o wartości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) do wykorzystania w sklepie internetowym Organizatora;
 3. nagrody dodatkowe za zajęcie IV-XIII miejsca - voucher o wartości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) do wykorzystania w sklepie internetowym Organizatora;
 4. nagrody dodatkowe za zajęcie XIV-XXI miejsca - kosmetyczka marki Soso by Kate o wartości 135,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć złotych 00/100).

2. Do nagrody za zajęcie I miejsca, o której mowa w pkt. 1 lit. a, zostanie dołączona dodatkowa nagroda pieniężna o wartości równej 10% wartości nagrody brutto, która nie podlega wypłacie na rzecz Uczestnika. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przeznaczona przez Organizatora na zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych. Obowiązek zapłaty ww. podatku spoczywa na Organizatorze. 

3. 20.12.2023 r. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą, za pośrednictwem zadeklarowanego w Formularzu adresu e-mail, w celu uzyskania niezbędnych danych osobowych Zwycięzcy oraz ustalenia sposobu przekazania nagrody. 

4. W przypadku gdy Uczestnik nie dostarczy wszystkich niezbędnych informacji w terminie podanym przez Organizatora w wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3, nagroda zwycięzcy ulega przepadkowi. 

5. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora.

6. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę lub inny ekwiwalent. Nagroda nieodebrana ulega przepadkowi. 

7. Nagroda przeznaczona dla Uczestnika, który zrezygnował z udziału w Konkursie ulega przepadkowi. 

8. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. 

9. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. 

§ 5. PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. W czasie trwania Konkursu, o którym mowa w § 3 ust. 1, oraz przez 21 dni po jego upływie Uczestnik ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej Konkursu. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko Uczestnika dokonującego zgłoszenia reklamacyjnego;
 2. adres do korespondencji e-mail Uczestnika;
 3. podstawę zgłoszenia reklamacyjnego z dokładnym wskazaniem uchybienia oraz uzasadnieniem, w jaki sposób uchybienie to wpłynęło na sytuację prawną Uczestnika;

3. Zgłoszenie reklamacyjne niezawierające informacji, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, pozostawia się bez rozpoznania. 

4. Zgłoszenie reklamacyjne należy przedłożyć Organizatorowi za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres [email protected]

5. Organizator w terminie 14 dni (słownie: czternaście dni) powiadomi Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail skierowanej na adres, o którym mowa w pkt. 4 lit. b. Rozstrzygnięcie to nie podlega dalszej reklamacji. 

6. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne. Skorzystanie z postępowania reklamacyjnego nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze cywilnoprawnej. 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, a także za przypadki udziału w Konkursie osób nieuprawnionych. 

2. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu. 

3. Nagroda, o której mowa w § 4 pkt. 1 lit. a Regulaminu podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.).

4. Odpowiedzialność za wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem ponosi Organizator i będą one rozstrzygane przez Sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. 

5. Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

6. Deklarując uczestnictwo w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem: https://resibo.pl/172/regulamin-konkursu. Regulamin Konkursu będzie udostępniany na stronie internetowej Organizatora w terminie oznaczonym w § 3 pkt. 1 oraz przez okres 60 dni po upływie wskazanego terminu. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora za pomocą wiadomości e-mail skierowanej na adres [email protected]

7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, o czym poinformuje Uczestników za pomocą komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie może wpływać na prawa Uczestników nabyte przed zmianą Regulaminu. Zmiana Regulaminu przez Organizatora może nastąpić jedynie w przypadku:

 1. prawnego obowiązku dokonania zmian wynikającego z konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do aktualnego stanu prawnego;
 2. wystąpienia zdarzenia spowodowanego siłą wyższą, które ma wpływ za warunki Konkursu;
 3. doprecyzowania postanowień Regulaminu, które budzą wątpliwości co do treści, są niejasne lub wewnętrznie sprzeczne;
 4. wydłużenia okresu trwania Konkursu;
 5. zmiany rodzaju nagród przyznawanych w Konkursie wywołanej wycofaniem się Partnera ze współpracy z Organizatorem; 

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają wyłącznie prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Konkursu stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.).

§ 7. KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Dane osobowe”) jest Betley Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy (58-100) przy ulicy Spacerowej 13, REGON: 380076514, NIP: 8842791727, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000727772 (dalej „Administrator”). 

2. Państwa Dane są przetwarzane w następujących celach: 

 1. na podstawie art. 6 lit. b RODO, tj. niezbędnym do wykonania umowy pomiędzy Państwem, a Administratorem, dotyczącej wzięcia udziału w Konkursie;
 2. na podstawie art. 6 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności procedowania ewentualnej reklamacji, wypełnienia obowiązku podatkowego przez Admnistratora;
 3. na podstawie art. 6 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności zapewnienia bieżącej komunikacji, organizacji Konkursu, zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie. 

4. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5. Dane osobowe przetwarzane są przez okres od podania przez Państwa Danych Osobowych do czasu przedawnienia roszczeń związanych z Konkursem, nie dłużej niż 6 lat. 

6. Państwa dane mogą być przekazywane przez Administratora do Aloha Camp Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (02-595) w celu umożliwienia przyznania nagród w Konkursie. 

7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, a na ich podstawie nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych.

8. W sprawach wynikłych z przetwarzania danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Administratorem poprzez wiadomość e-mail na podany adres: [email protected]Świdnica, 8.11.2023 r.

Zamknij
Loading...