REGULAMIN KONKURSU #magiaResibo

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu (dalej: „Konkurs”) jest spółka pod firmą Betley Sp. z o.o z siedzibą w Świdnicy (58-100), ul. Jaskółcza 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000727772, REGON: 380076514, NIP: 884-279-17-27, (dalej: „Organizator”).
 2. Konkurs nie jest loterią hazardową w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. 2009 Nr 2001, poz. 1540) i nie podlega regułom zawartym w ww. Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
 3. Konkurs ogłoszony na profilu Instagram Organizatora (https://www.instagram.com/resibobynature/), jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników zarejestrowanych na portalu Instagram, spełniających warunki niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestniczek (dalej: Uczestniczki).
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, prowadzony, wspierany ani powiązany z portalem Instagram.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, Uczestniczka przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w nim postanowienia.

II. Uczestnictwo w Konkursie

1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu, uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne płci żeńskiej, mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które:

a) wezmą udział w Konkursie;

b) akceptują niniejszy Regulamin.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

4. Wysłanie przez Uczestniczkę w ramach Konkursu zdjęć, spełniających warunki utworu w myśl definicji zawartej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowi udzielenie przez Uczestniczkę niewyłącznej licencji do korzystania z nich przez Organizatora na wskazanych polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, w szczególności nieograniczone rozpowszechnianie na profilach Organizatora w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i remitowanie w sieci Internet. Organizator jest uprawniony do publikacji zgłoszonych do uczestnictwa w Konkursie prac konkursowych w myśl postanowień zdania poprzedzającego. Uczestniczka oświadcza, iż nie będzie wykonywała praw autorskich osobistych, w tym prawa do podpisania utworu swoim imieniem i nazwiskiem oraz wyraża zgodę na dokonywanie zmian w utworze przez licencjobiorcę.

5. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega sobie własność oraz nabycie – z chwilą wydania nagrody – praw autorskich do nagrodzonej w Konkursie pracy konkursowej (fotografii wraz z tekstem) bez ograniczeń co do czasu i terytorium a nagrodzony Uczestnik Konkursu (laureat) przenosi na Organizatora wszelkie prawa do nagrodzonej pracy konkursowej (fotografii i tekstu) na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet, utrwalenie i zwielokrotnienie w prasie, za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego w dowolnych ilościach, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie, nadanie za pomocą wizji i fonii przewodowej i/lub bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity w sposób zarówno powszechnie dostępny, jak i kodowany, utrwalanie na nośnikach materialnych, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do sieci multimedialnej, w tym Internetu, nieograniczone rozpowszechnianie w sieci telefonii komórkowej, korzystanie w celach reklamowych i marketingowych, nadanie w kinach, modyfikacja za pomocą wszelkich dostępnych technik, prawo wykonywania zależnych praw autorskich do pracy konkursowej oraz prawo zezwalania na wykonanie tych zależnych praw autorskich. Uznaje się, że wynagrodzenie za powyższe przeniesienie zawiera się w wartości otrzymanej nagrody w Konkursie. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora i jego następców.

III. Zasady Konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 18.07.2018 o godzinie 13:00 i trwa do 31.07.2018 r. do godziny 23:59.

2. Przedmiotem Konkursu jest zrobienie zdjęcia z produktem Organizatora – ze Specjalistycznym Balsamem Wyszczuplającym, temat zdjęcia nie jest sztywno określony. Na zdjęciu musi znaleźć się Balsam Wyszczuplający.

3. Odpowiedź konkursową wraz z opisem stosowania, efektach stosowania należy umieścić w czasie trwania na swoim profilu na Instagramie i oznaczyć zdjęcie hashtagami: #resibobynature #magiaResibo. Ponad to należy polubić post konkursowy na profilu Organizatora oraz zaobserwować profil Organizatora – @resibobynature.

4. Wyboru najciekawszych zdjęć (§ 3, pkt 2) dokona powołana do tego celu niezależna komisja wybrana spośród pracowników Organizatora.

IV, Wygrana w Konkursie/ Nagrody

1. Spośród wszystkich zgłoszeń konkursowych spełniających kryteria opisane w § 3 Regulaminu zgłoszonych do uczestnictwa w Konkursie w okresie jego trwania komisja konkursowa wyłoni 3 (trzy) Laureatki Konkursu uprawnione do otrzymania nagrody przewidzianej w Konkursie – autorski najlepszych w ocenie komisji konkursowej prac konkursowych (zdjęć i tekstów). Dokonując wyboru Laureatek komisja konkursowa decyduje jednocześnie o przyznaniu danej Laureatce danego miejsca w Konkursie (od pierwszego do trzeciego).

2. Komisja konkursowa dokona wyboru Laureatek dokonując ocen prac konkursowych z uwzględnieniem takich kryteriów jak: zgodność prac konkursowych z tematyką, oryginalność, kreatywność i pomysłowość prac konkursowych, walory artystyczne i językowe prac konkursowych.

3. Nagrodami w Konkursie są:

a) dla Laureatki I-go miejsca w Konkursie – Nagroda rzeczowa: zestaw składający się z : 6 sztuk balsamu wyszczuplającego (https://resibo.pl/produkt/20/specjalistyczny-balsam-wyszczuplajacy) oraz 3 sztuki balsamu odżywczego (https://resibo.pl/produkt/11/odzywczy-balsam-do-ciala) o łącznej wartości zestawu 711,00 zł (siedemset jedenaście złotych 00/100) brutto oraz dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie 79,00 zł – łączna wartość Nagrody dla Laureatki I-go miejsca stanowi kwotę 790,00 zł brutto;

b) dla Laureatki II-go oraz III-go miejsca w Konkursie – Nagroda rzeczowa: zestaw składający się z : 3 sztuk balsamu wyszczuplającego (https://resibo.pl/produkt/20/specjalistyczny-balsam-wyszczuplajacy) oraz 2 sztuk balsamu odżywczego (https://resibo.pl/produkt/11/odzywczy-balsam-do-ciala) o łącznej wartości zestawu 385,00 zł (trzysta osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) brutto oraz dodatkowa nagroda pieniężna w kwocie 43,00 zł – łączna wartość Nagrody dla Laureatki II-go oraz III-go miejsca stanowi kwotę 428,00 zł brutto.

4, Dodatkowe Nagrody pieniężne, o których mowa w ust. 3 powyżej, nie będą wypłacone Laureatkom Konkursu, lecz zostaną pobrane (potrącone) przez Organizatora jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości Nagrody (rzeczowej i dodatkowej Nagrody pieniężnej) wygranej w Konkursie przez Laureata. Organizator jako płatnik, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prześle podatek od Nagrody (rzeczowej i pieniężnej) w wysokości 10% łącznej wartości Nagrody (rzeczowej i pieniężnej) do właściwego urzędu skarbowego.

5, Wygrana w Konkursie i wybór odpowiedzi zgodnie z § 3 pkt 4, spowoduje, iż Organizator w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni zwróci się do Zwycięzców (Laureatek) za pośrednictwem portalu Instagram w celu uzyskania niezbędnych danych adresowych do przekazania produktu wraz z wytycznymi do jego testowania, uzyskania własnoręcznie podpisanego oświadczenia na piśmie wyrażającego zgodę na opublikowanie Zdjęć zawierających m. in. wizerunek Zwycięzcy (dalej: „Zdjęcia”) oraz danych osobowych wymienionych w Formularzu Zgłoszeniowym.

6. W przypadku niedostarczenia wszystkich w/w informacji w podanym terminie wygrana Zwycięzcy ulega przepadkowi.

7. Wygrana nie podlega wymianie na gotówkę lub ekwiwalent. Nagroda nieodebrana ulega przepadkowi.

8. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

9. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości wygranej.

V. Dane osobowe

 1. Na potrzeby dostarczenia i wydania Nagrody, Laureat uprawniony do jej otrzymania, zobowiązany będzie – zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 5 Regulaminu – podać dane osobowe wymagane celem wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania Nagrody. W celu wzięcia udziału w Konkursie, będą przetwarzane także dane Uczestników Konkursu w zakresie imienia i nazwiska (podanych w serwisie Instagram). Przez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie wskazanych w zdaniu poprzednim danych osobowych w celach związanych z udziałem w Konkursie przez administratora danych osobowych (ust. 5 poniżej). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) i przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 5. Administratorem danych osobowych jest Organizator tj. Betley Sp. z o.o z siedzibą w Świdnicy (58-100), ul. Jaskółcza 2.
 6. Administrator informuje, że dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym a ewentualne udostępnienie danych podmiotom trzecim może mieć miejsce wyłącznie wówczas, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.
 7. Administrator informuje, że dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 8. Administrator informuje, że każda osoba, której dane Administrator przetwarza ma prawo do:
 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • żądania usunięcia jej danych lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • przenoszenia danych

Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi (artykuł 77 RODO), Uczestnik winien się skontaktować z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www urzędu. 

VI.  Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym pod adres siedziby Organizatora (Betley Sp. z o.o z siedzibą w Świdnicy (58-100), ul. Jaskółcza 2) przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu, z dopiskiem: „Konkurs #magiaResibo”.
 2. O zachowaniu terminu opisanego w ust. 1 niniejszego paragrafu decyduje data nadania reklamacji.
 3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą uwzględniane.
 4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z postanowieniami ust. 5 poniżej oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
 5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym.
 6. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne, przy czym nie wyłącza to prawa do dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, nieprawidłowości w działaniu portalu Instagram, za przypadki udziału w Konkursie osób nieuprawnionych oraz działań mających na celu zakłócenie poprawnego funkcjonowania portalu Instagram.
 2. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestniczkę w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu.
 3. Wszelka odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do wartości nagrody.
 4. Odpowiedzialność za wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem ponosi Organizator.
 5. Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 6. Deklarując uczestnictwo w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na blogu Organizatora. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora.
 7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, o czym poinformuje Uczestników na swoim profilu na Facebooku oraz Instagramie.

Świdnica, 18.07.2018 r.

Udostępnij
Przypnij
Szepnij
KOMENTARZE

Co myślisz o artykule?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *