Zostań ambasadorką balsamu wyszczuplającego Resibo

To jakieś szaleństwo! Ogłaszamy kolejny konkurs! ❤ Tym razem masz szansę zostać ambasadorką najnowszego produktu Resibo! Zapraszamy na nasz fanpage, gdzie podajemy szczegóły:

Oczywiście, mamy też dla Was regulamin. Inaczej nie da rady 🙂

REGULAMIN KONKURSU NA AMBASADORKĘ BALSAMU WYSZCZUPLAJĄCEGO RESIBO

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu (dalej: „Konkurs”) jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Resibo – Ewelina Kwit-Betlej z siedzibą w Świdnicy (58-100), ul. Jaskółcza 2, NIP: 8842660669 (dalej: „Organizator”).
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. 2009 Nr 2001, poz. 1540) i nie podlega regułom zawartym w ww. Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
 3. Konkurs ogłoszony na profilu Facebook Organizatora (https://www.facebook.com/resiboPL/?fref=ts), jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników zarejestrowanych na portalu Facebook, spełniających warunki niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestniczek (dalej: Uczestniczki).
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, prowadzony, wspierany ani powiązany z portalem Facebook.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, Uczestniczka przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w nim postanowienia.

§ 2

Uczestnictwo w Konkursie

 1. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu, uczestnikami Konkursu mogą być tylko osoby fizyczne płci żeńskiej, mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które:

a) wezmą udział w Konkursie;

b) akceptują niniejszy Regulamin;

c) wypełnią formularz zgłoszeniowy (dalej: „Formularz Zgłoszeniowy”), do którego link znajdzie się w ogłoszeniu o konkursie;

d) w przypadku wygrania Konkursu podadzą swój adres korespondencyjny w celu przekazania produktu do testowania oraz wytycznych do jego testowania;

e) wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych wymienionych punkcie 2 w Formularza Zgłoszeniowego w przypadku wygrania Konkursu na profilu Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook;

f) wyrażą zgodę na publikację danych osobowych wymienionych w punkcie 3 Formularza Zgłoszeniowego w przypadku wygrania Konkursu na profilu Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

4. Wysłanie przez Uczestniczkę w ramach Konkursu zdjęć, spełniających warunki utworu w myśl definicji zawartej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowi zgodę Uczestniczki na udzielenie nieodpłatnej licencji do korzystania z nich przez Organizatora na wskazanych polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie (wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową), wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Uczestniczka oświadcza, iż nie będzie wykonywała praw autorskich osobistych, w tym prawa do podpisania utworu swoim imieniem i nazwiskiem oraz wyraża zgodę na dokonywanie zmian w utworze przez licencjobiorcę.

§ 3

Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 12.05.2017 o godzinie 12.00 i trwa do 26.05.2017 r. do godziny 12.00.
 2. Przedmiotem Konkursu jest zaproponowanie swojej kandydatury na ambasadorkę balsamu wyszczuplającego, będącego produktem Organizatora poprzez opisanie powodów, dla których Uczestniczka powinna testować niniejszy produkt i zostać jego Ambasadorką. Propozycja powinna się składać ze zdjęcia całej sylwetki w stroju kąpielowym lub w bieliźnie oraz uzasadnienia odpowiadającego na pytanie „Dlaczego chcę zostać ambasadorką balsamu wyszczuplającego Resibo?”.
 3. Odpowiedź konkursową wraz z uzasadnieniem należy umieścić w czasie trwania w Formularzu Zgłoszeniowym wpisując ją w pole do tego przeznaczone.
 4. Wyboru najciekawszych odpowiedzi na zadanie konkursowe (§ 3, pkt 2) dokona powołana do tego celu niezależna komisja wybrana spośród pracowników Organizatora.

§ 4

Wygrana w Konkursie

1. Wybór odpowiedzi zgodnie z § 3 pkt 4, spowoduje, iż Organizator w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni zwróci się do Uczestniczek za pośrednictwem portalu Facebook w celu uzyskania niezbędnych danych adresowych do przekazania produktu wraz z wytycznymi do jego testowania, uzyskania własnoręcznie podpisanego oświadczenia na piśmie wyrażającego zgodę na opublikowanie Zdjęć zawierających m.in. wizerunek Uczestniczki (dalej: „Zdjęcia”) oraz danych osobowych wymienionych w Formularzu Zgłoszeniowym.

2. W trakcie przeprowadzania testów produktu (dalej: „Test produktu”), Uczestniczki mają obowiązek robienia sobie w określonych odstępach czasu zdjęcia w takiej formie jak wysłane w zgłoszeniu oraz dokonywania pomiarów obwodów określonych partii ciała i zapisywania tych wyników w przygotowanej przez organizatora tabeli.

3. W przypadku niedostarczenia wszystkich ww. informacji w podanym terminie, wybór Uczestniczki ulega przepadkowi.

4. Wśród nadesłanych przez Uczestniczki Testów produktu, niezależna komisja wybierze najlepsze zgłoszenia, które zostaną nagrodzone ufundowanymi przez Organizatora następującymi nagrodami:

a) Nagroda główna (I stopnia) – weekend w spa na terenie Polski

b) Nagroda II stopnia – rower.

5. Organizator przewiduje również wyróżnienia w postaci zestawów kosmetyków Resibo, których Organizator jest producentem.

6. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę lub ekwiwalent. Nagroda nieodebrana ulega przepadkowi.

7. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

8. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości wygranej.

9. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonej Uczestniczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Organizator ma możliwość powiększenia puli nagród w czasie trwania plebiscytu o ile dodatkowe nagrody nie zmieniają, zamieniają lub anulują dotychczasowych a Zwycięzcy nie poniosą z tego tytułu jakichkolwiek opłat.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, nieprawidłowości w działaniu portalu Facebook, za przypadki udziału w Konkursie osób nieuprawnionych oraz działań mających na celu zakłócenie poprawnego funkcjonowania portalu Facebook.
 2. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestniczkę w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.
 3. Wszelka odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest do wartości nagrody.
 4. Odpowiedzialność za wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem ponosi Organizator i będą one rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.
 5. Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 6. Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe Uczestniczek tylko dla celów realizacji i przeprowadzenia Konkursu. Publikacji podlegają jedynie dane zwycięzców Konkursu, a zawarte w Formularzu Rejestracyjnym, na co Uczestniczka wyraża zgodę przystępując do Konkursu i wypełniając obowiązkowe pola w Formularzu Rejestracyjnym.
 7. Deklarując uczestnictwo w Konkursie, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na profilu Organizatora na portalu Facebook. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować do Organizatora.
 8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, o czym poinformuje Uczestników na swoim profilu na Facebooku.

Świdnica, 12.05.2017 r.

Udostępnij
Przypnij
Szepnij
KOMENTARZE

Co myślisz o artykule?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *