§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Karty Podarunkowej Resibo (dalej: „Karta”), a w szczególności aktywacji i użytkowania Karty. 

2. Definicje: 

  1. Wydawca - BETLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Świdnicy (adres siedziby: ul. Spacerowa 13, 58-100 Świdnica i adres do doręczeń: ul. Spacerowa 13, 58-100 Świdnica);, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000727772,; której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 100 000 zł., ; NIP: 8842791727, 7; REGON: 380076514, adres poczty elektronicznej: [email protected] oraz numer telefonu kontaktowego: 530 533 033;
  2. Sklep – Sklep Internetowy Wydawcy dostępny pod adresem: https://resibo.pl/;
  3. Karta Podarunkowa Resibo (Karta) – bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w Sklepie w zakresie ustalonego limitu kwotowego Karty;
  4. Konsument – w myśl art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Klient, który jako osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem, w rozumieniu niniejszego Regulaminu, są również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zawierający umowy sprzedaży niemające dla nich charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanych przez nich działalności gospodarczych, udostępnionych na podstawie przepisów o CEIDG (kod PKD);
  5. Przedsiębiorca – w myśl art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
  6. Nabywca – osoba fizyczna (Konsument w myśl art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak i jak i przedsiębiorca w myśl art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która w Sklepie otrzymała od Wydawcy Kartę, w zamian za przekazanie środków pieniężnych;
  7. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty;
  8. Produkt – dostępny w Sklepie Internetowym towar będący przedmiotem umowy sprzedaży. 

§ 2. NABYCIE I WYDANE KARTY 

1. Karta może zostać nabyta za pośrednictwem Sklepu.  

2. Nabywca ma możliwość zakupu Karty o następujących wartościach nominalnych: 50 zł, 100 zł, 150 zł, 200 zł. Płatność następuje tylko w walucie polskiej.  

3. Karta zostaje przekazana Nabywcy przez Wydawcę po wpłacie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej jednej z wartości nominalnych. Płatność za Kartę nie może być dokonana przy pomocy innej Karty podarunkowej.  

4. Karta zostaje przekazana Nabywcy przez Wydawcę za pośrednictwem skrzynki pocztowej, na wskazany podczas zakupu Karty adres e-mail.

5. Karta nie jest elektroniczną kartą płatniczą, ani elektronicznym instrumentem płatniczym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. 

6. Wydanie Karty Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie niestanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT. 

7. Karta umożliwia jej Użytkownikowi zakup każdego Produktu dostępnego w Sklepie. 

§ 3. TERMIN WAŻNOŚCI I UŻYTKOWANIE KARTY 

1.Termin ważności Karty upływa po roku na koniec miesiąca kalendarzowego począwszy od dnia jej wydania Nabywcy. 

2. Użytkownik może korzystać z Karty w okresie jej ważności i do wykorzystania całości środków pieniężnych.  

3. Termin ważności umieszczony jest w treści wiadomości elektronicznej, za pomocą której przekazywana jest Karta  Dodatkowo data ważności danej Karty jest możliwa do sprawdzenia przez Użytkownika Karty za pośrednictwem wiadomości skierowanej na adres [email protected] lub za pomocą telefonu kontaktowego: 530 533 033. 

4. Kwota środków pozostałych w ramach danej Karty jest możliwa do sprawdzenia przez Użytkownika Karty za pośrednictwem wiadomości skierowanej na adres [email protected] lub za pomocą telefonu kontaktowego: 530 533 033. 

5. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.  

6. Karta jest kartą na okaziciela i może być przekazana innej osobie, która od chwili uzyskania jej posiadania staje się jej Użytkownikiem. 

7. Użytkownik przy zakupie Produktu może korzystać z więcej niż jednej Karty, a także może łączyć korzystanie z Karty z innymi sposobami płatności dostępnymi w Sklepie.  

8. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny Produktów, gdy wartość nabywanego produktu jest wyższa niż aktualna wartość nominalna (saldo) Karty. 

9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty, które zostały uszkodzone lub utracone po ich wydaniu. 

10. Upływ terminu ważności Karty uniemożliwia korzystanie z niej oraz ponowne jej doładowywanie.  

11. Przy realizacji Karty Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych produktów jest niższa niż aktualna wartość nominalna (saldo) Karty. Pozostała część środków na Karcie pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności tej karty. 

12. Po upływie terminu ważności Karty, środki pieniężne znajdujące się na niej nie podlegają zwrotowi na rzecz Użytkownika Karty.  

§ 4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY KARTY 

1. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku, o prawach konsumenta, w przypadku nabycia przez Konsumenta Karty w Sklepie internetowym, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wydania Karty. 

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Karty należy kierować do Wydawcy – BETLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Świdnicy (adres siedziby: ul. Spacerowa 13, 58-100 Świdnica i adres do doręczeń: ul. Spacerowa 13, 58-100 Świdnica).  

3. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być ono złożone zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego https://resibo.pl/14/regulamin-sklepu.   

4. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej przysługuje wyłącznie Nabywcy. 

5. W przypadku odstąpienia przez Nabywcę od umowy sprzedaży Karty Nabywca otrzyma zwrot salda Karty. Zwrot środków zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Nabywca użył do zakupu Karty Podarunkowej, w terminie 14 dni od daty, w której Nabywca skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy.  

§ 5. ZWROT I REKLAMACJA PRODUKTÓW NABYTYCH ZA POMOCĄ KARTY 

1. Do zwrotu i reklamacji Produktów nabytych za pomocą Karty ma zastosowanie Regulamin Sklepu dostępny na stronie internetowej: https://resibo.pl/14/regulamin-sklepu. 

2. W wypadku zwrotu produktów nabytych za pomocą Karty, Użytkownik otrzyma od Wydawcy zwrot środków finansowych w postaci doładowania Karty, w wysokości równej wykorzystanym środkom z Karty przy zakupie zwracanego Produktu. 

§ 6. REKLAMACJA  

1. Użytkownik ma prawo do reklamacji Karty w przypadku wystąpienia braku zgodności z umową, w szczególności gdy: Karta została uszkodzona jeszcze przed jej zakupem, dokonano nieuzasadnionego obciążenia Karty. 

2. Reklamacja może zostać złożona przez Użytkownika na przykład: 

- pisemnie na adres ul. Spacerowa 13, 58-100 Świdnica, 

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

3. Zaleca się podanie przez Użytkownika opisu reklamacji zawierającego informacje dotyczące: 

  1. okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia braku zgodności Karty z umową;
  2. wskazanie danych kontaktowych składającego reklamację. 

4. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.  

5. Wydawca ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na podany przez niego adres lub pisemnie. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Wydawca w informacji skierowanej do Użytkownika wskaże uzasadnienie takiej decyzji. Jeżeli Wydawca nie ustosunkował się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną. 

6. Użytkownik udostępnia Wydawcy Kartę podlegającą wymianie. Wydawca odbiera Kartę na swój koszt.  

7. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Wydawca wyda Użytkownikowi nową Kartę podarunkową o wartości stanowiącej równowartość środków zgromadzonych na reklamowanej Karcie. Termin ważności tej Karty liczony jest od początku zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu Karty. 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy regulamin stanowi załącznik do regulaminu Sklepu Internetowego Wydawcy dostępnego pod adresem: https://resibo.pl/14/regulamin-sklepu. . Jednakże w przypadku sprzeczności niniejszego regulaminu z regulaminem Sklepu, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego regulaminu. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2020.287. t.j. z dnia 2020.02.21). 

Zamknij
Loading...