KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z BADANIEM SATYSFAKCJI KLIENTA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”) – Dz. Urz. UE L 119, s. 1, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest BETLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Świdnicy (adres siedziby: ul. Spacerowa 13, 58-100 Świdnica i adres do doręczeń: ul. Spacerowa 13, 58-100 Świdnica); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000727772; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 100 000 zł.; NIP: 8842791727; REGON: 380076514, adres poczty elektronicznej: [email protected] oraz numer telefonu kontaktowego: 530 533 033 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

2. Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wyłącznie w celu przeprowadzenia badania satysfakcji klienta, polegającego na rozesłaniu na Państwa adresy e-mail zaproszeń do wypełnienia krótkiej anonimowej ankiety informującej o poziomie satysfakcji z dostarczanych przez BETLEY SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ produktów lub usług.

3. Niniejsza klauzula dotyczy zasad przetwarzania Państwa danych osobowych w postaci imiona, nazwisk/a, wieku oraz adresu e-mail wyłącznie w celu przeprowadzenia badania satysfakcji klienta. Pozostałe regulacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora znajdują się pod adresem: https://resibo.pl/16/polityka-ochrony-informacji.

4. Anonimowość ankiety oznacza, że Administrator po uzyskaniu wyników ankiet nie będzie posiadał informacji kto (z imienia i nazwiska oraz e-maila) udzielił danych odpowiedzi.

5. Ankiety będą przeprowadzane przez użyciu narzędzia Forms dostarczanego przez firmę Microsoft z zapewnieniem środków bezpieczeństwa wdrożonych przez tę firmę. Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania (tj. przeprowadzenia badania satysfakcji klienta), a więc nie dłużej niż przez 3 miesiące od przeprowadzenia badania lub złożenia sprzeciwu.

7. Z uwagi na anonimowość ankiety, Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych do żadnych dalszych odbiorców oraz do państw trzecich.

8. RODO umożliwia Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, prawo sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), a zwłaszcza prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w każdym czasie i bez podawania przyczyny. Sprzeciw można zgłosić poprzez napisanie wiadomości o zaprzestaniu przetwarzania danych osobowych na adres: [email protected].

9. Z Administratorem można kontaktować się pod adresem e-mail: [email protected].

Zamknij
Loading...