W Sklepie Internetowym dostępnym pod adresem internetowym www.resibo.pl prowadzonym przez przedsiębiorcę – BETLEY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Świdnicy adres siedziby: ul. Spacerowa 13, 58-100 Świdnica, nr KRS: 0000727772, NIP: 8842791727 umożliwiamy naszym Klientom wyrażenie swojej opinii na temat zakupionych produktów. Jednocześnie przekazujemy następujące informacje:

1. Opinię dotyczącą produktu może zamieścić tylko Klient posiadający konto w naszym Sklepie Internetowym.

2. Klient może umieścić opinię na temat danego produktu, jeżeli w momencie jego zakupu był zalogowany na swoim koncie w Sklepie Internetowym. 

3. Celem zapewnienia wysokiego poziomu prywatności, bezpieczeństwa w ramach świadczonej usługi związanej z publikacją przez nas opinii Klientów, korzystamy z systemu weryfikującego, czy dany produkt został zakupiony z konta Klienta. Przykładowo Klient nie może ocenić produktu, jeżeli kupił go jako gość (osoba bez zarejestrowanego konta Klienta) albo został zakupiony w innym miejscu niż w Sklepie Internetowym na stronie www.resibo.pl 

4. Po wysłaniu przez Klienta opinii, jej treść jest widoczna tylko dla pracowników Sklepu Internetowego. Oprócz opinii, dla pracowników Sklepu, są widoczne dane Klienta, w tym historia zakupów dokonanych przez Klienta. Pracownik może sprawdzić, czy oceniony produkt został przez Klienta zakupiony.

5. Każda opinia, przed jej opublikowaniem na stronie internetowej Sklepu, jest zatwierdzana przez pracownika Sklepu.

6. Opinie zawierające nielegalne treści w rozumieniu Aktu o Usługach Cyfrowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE) nie będą publikowane.

„Nielegalne treści” oznaczają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, są niezgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa (art. 3 lit. h Aktu o Usługach Cyfrowych). W szczególności są to informacje dot.: nawoływania do nienawiści lub treści o charakterze terrorystycznym i niezgodne z prawem treści dyskryminujące, albo które stają się nielegalne na mocy obowiązujących przepisów ze względu na fakt, iż odnoszą się one do nielegalnych działań. Przykładowo może to być udostępnianie obrazów przedstawiających niegodziwe traktowanie dzieci w celach seksualnych, bezprawne udostępnianie prywatnych obrazów lub wizerunków bez zgody ich właściciela, cyberstalking, sprzedaż produktów niespełniających wymogów lub podrobionych, sprzedaż towarów lub świadczenie usług z naruszeniem prawa ochrony konsumentów, nieuprawnione wykorzystanie materiałów chronionych prawem autorskim, nielegalne oferowanie usług zakwaterowania lub nielegalna sprzedaż żywych zwierząt (fragment akapitu 12. Preambuły do Aktu o Usługach Cyfrowych).

7. Każda osoba lub podmiot ma możliwość zgłoszenia obecności określonych informacji, które dana osoba lub podmiot uważają za nielegalne treści. Zgłoszeń można dokonywać pod adresami mailowymi: [email protected], [email protected]

8. Zgłoszenie powinno zawierać:

a. imię i nazwisko/nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres e-mail osoby/podmiotu zgłaszającego – przy czym danych tych nie podaje się, jeżeli zgłoszenie dotyczy informacji mających związek z przestępstwami związanymi z: niegodziwym traktowaniem o charakterze seksualnym, wykorzystywaniem seksualnym, pornografią dziecięcą, nagabywaniem dzieci do celów seksualnych, podżeganiem, pomocnictwem i usiłowaniem do tych przestępstw,

b. informacje dot. zgłoszonej nielegalnej treści, elektroniczną lokalizację informacji taka jak dokładny adres URL,

c. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.

9. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu są przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia zgłoszenia i podjęcia działań dot. treści zgłoszenia w ramach wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie z art. 6 ust.1 lit. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Sklep Internetowy powiadomi bez zbędnej zwłoki osobę lub podmiot dokonujący zgłoszenia o jego otrzymaniu.

11. W przypadku stwierdzenia przez Sklep Internetowy, że dana treść jest nielegalna, mogą zostać podjęte następujące działania:

a. ograniczenie w zakresie widoczności określonych informacji przekazywanych przez dostawcę usługi, w tym usuwanie treści, uniemożliwienie do treści lub depozycjonowanie treści;

b. zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi w całości lub w części;

c. zawieszenie lub zamknięcie konta odbiorcy.

12. Sklep Internetowy powiadomi zgłaszającego oraz osobę, która informację umieściła, o podjętej decyzji w odniesieniu do informacji, których zgłoszenie dotyczyło razem z uzasadnieniem, które będzie zawierać:

a. Informacje o podjętej decyzji opisanej w ust. 11 oraz okres obowiązywania decyzji,

b. fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym informację czy została podjęta na podstawie zgłoszenia, czy z inicjatywy Sklepu Internetowego,

c. informacje o wykorzystaniu zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji,

d. wyjaśnienie oraz w miarę możliwości wskazanie podstawy prawnej, na których podstawie uznaje się dane informacje za nielegalne treści,

e. informację o możliwości odwołania od decyzji.

13. Osoba/podmiot zgłaszający lub Klient, który jest autorem treści, wobec której podjęto działanie lub dot. zgłoszenie może wnieść odwołanie od decyzji Sklepu Internetowego w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia podjęcia albo nie podjęcia określonych działań. Odwołania mogą być składane na adresy mailowe: [email protected], [email protected]

14. Sklep Internetowy rozpatrzy odwołanie w terminie 14 dni od jego wpływu na maila oraz poinformuje o swojej decyzji.

15. BETLEY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest właścicielem Sklepu Internetowego oświadcza, że jest małym przedsiębiorcą zgodnie z definicją wskazaną w Zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). 

Zamknij
Loading...